Ontwikkelingen

Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2022

Op het gebied van het Omgevingsrecht zijn op dit ogenblik veel ontwikkelingen. Zo betekent de komst van de Omgevingswet een herziening van het stelsel. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de herziening wil het Kabinet het stelsel eenvoudiger en beter maken, voor bedrijven, burgers en overheden. Het Kabinet beoogt naast een vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving, ook een cultuurverandering in de benaderingswijze van projecten in de fysieke leefomgeving ruimte te geven. Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven. Daar past bij een dienstbare overheid die heldere doelen stelt, en meedenkt en mogelijk maakt, in plaats van alleen voorschrijft en handhaaft. Daarbij zijn waarborgen voor de kwaliteit van de leefomgeving van belang: een goed evenwicht tussen ruimte voor ontwikkelingen enerzijds, en waarborgen voor de kwaliteit van de leefomgeving anderzijds.

Wat betekent deze herziening van het stelsel?

De invoering van de Omgevingswet is een grote opgave. Er wordt een nieuwe wetgeving opgebouwd en deze wordt (digitaal) ondersteund. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Op dat moment zal het nieuwe stelsel nog niet volledig operationeel zijn: er zal overgangsrecht zijn dat de mogelijkheid geeft tot een rechtszekere transitie. Daarnaast zal een andere manier van werken en ervaringen ermee opdoen tijd vragen. Deze totale transitie van regelgeving, overgangsrecht en veranderopgave moet in 2029 volledig zijn afgerond. Voor overheden een cultuurverandering. Naast deze verandering betekent het ook dat nieuwe eigen wettelijke instrumenten ontwikkeld worden, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Wij ondersteunen overheden bij deze grote veranderopgave.